Ερευνητικές δραστηριότητες...

Περίληψη


Στον χώρο της περίληψης παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή της διπλωματικής εργασίας και η διάθρωσή της σε κεφάλαια. Η εργασία είναι χωρισμένη σε οκτώ κεφάλαια.

Η εργασία αυτή ασχολείται με διάφορα θέματα σχετικά με την συμπεριφορά των πετρωμάτων και της μάζας πετρώματος, θεωρουμένων ως ανισότροπων υλικών και πως αυτή μπορεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό και την κατασκευή υπογείων έργων ειδικότερα αλλά και λοιπών γεωτεχνικών έργων γενικότερα. Η ανάλυση γίνεται με αριθμητικές μεθόδους και συγκεκριμένα με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. Όπου χρειάζεται αναπτύσσονται αναλυτικές και προγραμματιστικές τεχνικές.

Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή. Εκτίθονται οι στόχοι της εργασίας. Περιγράφεται το φυσικό πρόβλημα και αναφέρονται τα θεωρητικά και υπολογιστικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστεί.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των καταστατικών μοντέλων που ισχύουν στην ισότροπη αλλά και στην ανισότροπη ελαστική συμπεριφορά. Παρουσιάζεται η υλοποίηση στο πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων.

Το τρίτο κεφάλαιο είναι μια εφαρμογή της ανισότροπης ελαστικότητας. Εξετάζεται η φόρτιση ενός ανισότροπου ημίχωρου. Το ανισότροπο υλικό της εφαρμογής είναι η θεώρηση ισοδύναμου συνεχούς μέσου για κάποιο ασυνεχές μέσο.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η διερεύνηση της επιρροής της ανισοτροπίας της στρωματώδους βραχομάζας στην διάνοιξη σηράγγων. Παρατίθεται η αναλυτική λύση του Bray και πλήρης διερεύνηση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων.

Το πέμπτο κεφάλαιο επεκτείνει την ανάλυση του τέταρτου κεφαλαίου στις τρεις διαστάσεις, εξετάζοντας την επιρροή του μετώπου εκσκαφής σε ανισότροπη βραχομάζα.

Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα απαραίτητα εφόδια για τον προγραμματισμό της μη ισότροπης πλαστικότητας. Γίνεται αναφορά στα ισότροπα κριτήρια, στην ελαστοπλαστική συμπεριφορά εν γένει, στα ανισότροπα κριτήρια και τέλος στις προγραμματιστικές τεχνικές.

Στο έβδομο κεφάλαιο, γίνονται αριθμητικές εφαρμογές σε υπόγεια έργα, με βραχομάζες που παρουσιάζουν ελαστοπλαστική συμπεριφορά και ειδικότερα ανισότροπη πλαστικότητα.

Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συνολικά συμπεράσματα της εργασίας, γίνεται ο επίλογος με την ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων αλλά και των ελλείψεων αυτής της εργασίας. Καταλήγουμε αιτιολογημένα στην διατύπωση των συμπερασμάτων για την εργασία και διαπιστώνεται ότι εκπληρώθηκαν οι αρχικοί στόχοι που τέθηκαν. Τέλος θέτονται οι προοπτικές για την συνέχισή της.

Η εργασία κλείνει με τον βιβλιογραφικό πίνακα.

Ερευνητικές δραστηριότητες...